Desk Research

Osobną kategorię stanowi analiza Desk Research, czyli prowadzona "zza biurka" analiza, kompilacja, wzajemna weryfikacja i przetwarzanie wszelkiego rodzaju danych zastanych.

W analizach typu Desk Research wykorzystywane są tak zwane „dane wtórne”, czyli informacje, które w różnej postaci są dostępne w momencie realizacji badania – bez potrzeby ich generowania z wykorzystaniem kwestionariuszy czy ankiet. W analizach typu Desk Research wykorzystujemy między innymi: dane statystyczne udostępniane przez GUS i EUROSTAT, publikacje i raporty z wynikami wcześniej zrealizowanych badań, katalogi, bilanse i sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, oferty handlowe firm, dokumenty prawne, materiały z sympozjów i konferencji, artykuły i publikacje, itd.

Na jakość i użyteczność wyników badań prowadzonych metodą analizy danych zastanych, wpływają przede wszystkim dwa czynniki:

 • Dostępność, jakość i poprawny dobór źródeł danych,
 • Właściwa ich obróbka - doświadczenie i warsztat badacza.

Zależnie od celu i przedmiotu badania, Desk Research mogą służyć jako badania właściwe lub stanowić element szerszych projektów, np. w ramach diagnozy jakościowej przed badaniem ankietowym.
Desk Research – kiedy…

 • wyniki analizy Desk Research będą wystarczającym źródłem danych do badania właściwego lub dostarczają ważnych danych wsadowych do szerszego projektu;
 • informacje odnoszące się do przedmiotu badania są możliwe do wygenerowania ze źródeł zastanych;
 • rzetelność i wiarygodność wyników będzie porównywalna z uzyskanymi innymi metodami badawczymi, ale obniżymy koszty badania i skrócimy czas oczekiwania na raport końcowy;
 • nie istnieją inne metody uzyskania poszukiwanych informacji lub ich zastosowanie nie jest możliwe ze względów ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych lub innnych.

W ramach analiz Desk Research, czyli tzw. „analiz danych zastanych” INSE Research oferuje:

 • pozyskiwanie i selekcję danych ilościowych i jakościowych; 
 • kompilację, przetwarzanie i wzajemną weryfikację danych pochodzących z alternatywnych źródeł;
 • przetwarzanie danych ilościowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych;
 • analizy danych jakościowych przez zespół ekspertów w tej dziedzinie;
 • holistyczne spojrzenie na dane z różnych źródeł i rzetelne wnioski.

 

stat4u