Narzędzia badawcze

Podstawowy podział metod i technik stosowanych w badaniach marketingowych obejmuje podział na metody jakościowe i ilościowe. W INSE Research korzystamy z bogatego repertuaru narzędzi badawczych. Projektując badania marketingowe zawsze dobieramy metody, które pozwolą uzyskać najbardziej rzetelne informacje.

Kiedy stosować poszczególne metody i techniki badań?

 

Badania marketingowe metodami jakościowymi – kiedy…

 • szukamy odpowiedzi na pytania „dlaczego?”, „w jaki sposób?”
 • chcemy bliżej poznać konsumenta/pewien problem/kategorię, pogłębić i poszerzyć naszą wiedzę w tym zakresie,
 • chcemy poznać dokładne, pogłębione opinie konsumentów na temat naszych usług, produktów lub komunikacji,
 • chcemy wykorzystać potencjał kreatywny naszych konsumentów – szukamy nowych rozwiązań i pomysłów,
 • nie mamy wystarczających informacji i wiedzy do przeprowadzenia badania ilościowego – badanie jakościowe jako badanie wstępne.

W ramach badań marketingowych prowadzonych metodami jakościowymi, INSE Research przygotowuje i realizuje projekty,  w których wykorzystujemy:

 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI - tzw. "fokusy")
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • obserwacje uczestniczące/nieuczestniczące
 • diady, triady

Badania marketingowe metodami ilościowymi – kiedy…

 • szukamy odpowiedzi na pytania „ile?”, „co?”, „kiedy?”
 • chcemy znać częstotliwość lub rozkład pewnych zachowań/opinii/poglądów,
 • chcemy porównać zmiany w czasie lub różnice między dwoma odmiennymi grupami docelowymi według określonych, zunifikowanych kryteriów,
 • poszukujemy konkretnych, twardych danych na temat naszej kategorii i sytuacji konkurencji (np. udział w rynku, świadomość marki),
 • chcemy zweryfikować pewne hipotezy i mieć możliwość odniesienia wyników i wniosków do całej badanej populacji.

W ramach badań marketingowych prowadzonych metodami i technikami ilościowymi, INSE Research przygotowuje oraz realizuje projekty badawcze, w ramach których stosujemy:

 • ankiety telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym (CATI)
 • wywiady bezpośrednie "face to face" (PAPI - klasyczny wywiad kwestionariuszowy/ CAPI - wywiad z wykorzystaniem notebooka lub tabletu)
 • ankiety internetowe (CAWI)
 • ankiety audytoryjne
 • sondaże w miejscach publicznych

 

INSE Research współpracuje z regionalnymi koordynatorami, realizującymi badania terenowe dla nas oraz innych największych agencji badawczych. Pracujemy wyłącznie z koordynatorami, którzy realizują badania z zachowaniem standardów PKJPA.

Koordynatorzy INSE Research

Osobną kategorię stanowi analiza danych zastanych – Desk Research. Desk Research obejmuje wykorzystanie tzw. „danych wtórnych”, czyli informacji, które są w różnej postaci dostępne w momencie realizacji badania – bez potrzeby prowadzenia wywiadów czy ankiet. W analizach typu Desk Research wykorzystujemy między innymi: dane statystyczne (np. GUS i EUROSTAT - czasami generowane na zamówienie), publikacje i raporty z wynikami wcześniej zrealizowanych badań marketingowych, katalogi, bilanse i sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, oferty firm czy dokumenty prawne.
Dobór i selekcja źródeł zależy od celu i problematyki badania. Poprawny dobór źródeł danych oraz właściwa ich obróbka stanowią podstawę skuteczności analiz typu Desk Research. Dlatego o jakości analiz wykonywanych „zza biurka” decyduje przede wszystkim doświadczenie i warsztat badacza
Zależnie od celu i przedmiotu badania marketingowego, Desk Research mogą służyć jako badania właściwe lub stanowić element szerszych projektów, np. w ramach diagnozy jakościowej przed badaniem ankietowym.

 

Desk Research – kiedy…

 • wyniki analizy Desk Research będą wystarczającym źródłem danych do badania właściwego lub dostarczają ważnych danych wsadowych do szerszego projektu;
 • informacje odnoszące się do przedmiotu badania są możliwe do wygenerowania ze źródeł zastanych;
 • rzetelność i wiarygodność wyników będzie porównywalna z uzyskanymi innymi metodami badawczymi, ale obniżymy koszty badania i skrócimy czas oczekiwania na raport końcowy;
 • nie istnieją inne metody uzyskania poszukiwanych informacji lub ich zastosowanie nie jest możliwe ze względów ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych lub innnych.

W ramach analiz Desk Research, czyli tzw. „analiz danych zastanych” INSE Research oferuje:

 • pozyskiwanie i selekcję danych ilościowych i jakościowych; 
 • kompilację, przetwarzanie i wzajemną weryfikację danych pochodzących z alternatywnych źródeł;
 • przetwarzanie danych ilościowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych;
 • analizy danych jakościowych przez zespół ekspertów w tej dziedzinie;
 • holistyczne spojrzenie na dane z różnych źródeł i rzetelne wnioski.

 

stat4u